Въпроси и отговори за коучинга

Коучингът НЕ е:

 • Обучение
 • Наставляване/менторство
 • Консултация
 • “Бизнес терапия“
 • Работата на спортния треньор

Международната коуч федерация (ICF) дефинира коучинга като партньорство между коуч и клиент (индивидуален или екип) в процес, който провокира размисъл и креативност и вдъхновява клиента да увеличи своя личен и професионален потенциал, което е от особена важност в днешната сложна и несигурна среда.

В коучинга клиентът е експертът в собствения си живот и работа и коучът вярва, че всеки клиент е креативна и цялостна личност и разполага с всички необходими ресурси, за да постигне целите си.

На тази основа, отговорността на коуча е:

 • Да открива, изяснява и да се синхронизира с това, което клиентът желае да постигне.
 • Да насърчава самонаблюдението у клиента.
 • Да извлича от клиента собствените му решения и стратегии.
 • Да държи клиента отговорен и да се отчита за постигнатите от него/нея резултати.

Професионалният коуч е постоянен партньор на клиента и задачата му е да подкрепя клиента да постига удовлетворяващи резултати в личния и професионалния си живот. Коучовете помагат на хората да подобрят своето представяне и да подобрят качеството на живота си.

За да разберете дали Вие или Вашата компания можете да се възползвате от коучинга, първо си набележете какво очаквате да постигнете в коучинг процеса. Когато клентът – частно лице или бизнес, има относително ясна идея за желания резултат, коучинг партньорството може да бъде полезен инструмент, за да разработите стратегия за това как да постигнете този резултат с по-голяма лекота.

Тъй като коучингът е партньорство, задайте си и въпроса дали за Вас е ценно да си сътрудничите, да чуете и видите странична гледна точка и да обмисляте и нови перспективи? Също се попитайте дали Вие или Вашият бизнес сте готови да посветите времето и енергията да направите реални промени? Ако отговорът на тези въпроси е „да”, тогава коучингът може да бъде полезен начин за Вас да израствате и да се развивате.

Професионалният коучинг е отделна услуга, която се фокусира върху поставяне на цели, постигане на резултати и управление на личностната промяна. За да разберете какво е коучингът, понякога е полезно той да бъде разграничен от останалите професии, които предоставят лична и организационна подкрепа.

 • Терапия: Терапията се занимава с лекуване на емоционални рани, дисфункции и конфликт у индивида или във взаимоотношенията между двама или повече индивида. Фокусът често е върху разрешаване на трудности, които се коренят в миналото и възпрепятстват емоционалното присъствие на човека в настоящето. Коучингът, от своя страна, подкрепя личностното и професионално израстване и развитие, което се основава на промяна, предприета от индивида/организацията, за да постигне конкретни цели и резултати. Тези резултати са свързани с личния и професионален успех. Коучингът е фокусиран върху бъдещето. Макар положителните чувства/емоции да са естествен резултат от коучинга, основният фокус в коучинг процеса е върху създаването на действени стратегии за постигане на специфични цели в личния или професионалния живот на клиента. Акцентът в коучинг взаимоотношението е върху действието, отчетността и последователността от действия, които водят до остигането на целта.
 • Консултиране: ​ Физическите лица / организациите наемат консултантите за тяхната експертиза. Макар консултантските подходи да са изключително разнообразни, предполага се, че консултантът ще диагностицира проблемите и ще препоръча, а понякога и ще приложи решения на тези проблеми. При коучинга презумпцията е, че индивидите или екипите са способни да родят собствените си решения, като коучът ги подкрепя като предоставя „очила” – различни перспективи, през които да наблюдават казуса, и подходи, които им позволяват те да ги открият сами.
 • Менторство / Наставничество: ​ Менторът е експерт, който предоставя своята мъдрост и напътствия, натрупани вследствие на собствения му/ѝ опит. Процесът на менторство може да включва съветване, консултиране и коучинг. Коучинг процесът не включва съветване и консултиране, а вместо това се фокусира върху индивидите или групите, които сами си поставят цели и ги постигат.
 • Обучение / Тренинг: Обучителните програми целят постигане на определени учебни цели, заложени от обучителя/треньора или инструктора. Макар в коучинг процеса да се изясняват цели, те се поставят изцяло от клиента (индивид или екип) с подкрепата на коуча. Също така обучението се движи по линейна пътека на учене, която съвпада с предварително установен “учебен” план. Коучингът не е линеен и няма предварително определен план.
 • Развитие на спортисти: ​Въпреки, че метафори от спорта често се използват в коучинга, работата на професионалния коуч е различна от тази на спортния треньор. Спортният треньор често е смятан за експерт, който напътства и посочва поведението на индивидуални спортисти или спортни екипи на базата на своето собствено по-задълбочено познание и опит. Професионалните коучове притежават тези качества, но познанието и опитът на индивида или екипа определя посоката. Освен това, професионалният коучинг, за разлика от развитието на спортисти, не се фокусира върху поведенията, които се извършват неправилно или недостатъчно добре. Вместо това, фокусът е върху откриване на възможности за развитие на базата на силните страни и способности на индивида/екипа.

Много са причините, поради които индивид или екип могат да изберат да работят с коуч, включително, но не само следните:

 • Нещо спешно, провокиращо или вълнуващо, което е на карта (предизвикателство, цел извън зоната на комфорт или възможност).
 • Имате липси в знанията, уменията, увереността или ресурсите.
 • Имате желание да ускорите постигането на резултати.
 • Липсва Ви яснота по отношение на избори, които е нужно да направите.
 • Ако успехът е започнал да става проблем за Вас.
 • Ако личният живот и работата Ви не са балансирани и това създава нежелани последици.
 • Имате нужда да откриете своите основни силни страни и как да ги използвате по най-добрия начин.

Коучинг процес:
Коучингът обикновено започва с лично интервю (нарича се предварително интервю – лице в лице или с телеконферентна връзка), за да се оценят настоящите възможности и предизвикателства на клиента (индивид или организация), да се определи обхватът на коучинг взаимоотношението, да се набележат приоритетите за действие и да се установят специфични желани резултати.

Последващите коучинг сесии могат да бъдат проведени лично или по телефона, като всяка сесия продължава предварително договорено между двете страни време. Между насрочените коучинг сесии индивидът може да бъде помолен от коуча да предприеме конкретни действия, които подкрепят вече набелязаните и подредени по приоритет от клиента цели. Коучът може да предостави допълнителни ресурси под формата на свързани с целите статии, списъци (със стъпки, задачи и т.н), инструменти за оценка или модели, за да подкрепи мисленето и действията на клиента (индивид или бизнес). Продължителността на коучинг взаимоотношението варира в зависимост от личните нужни и предпочитания на клиента.

Продължителността на коучинг взаимоотношението варира в зависимост от нуждите и предпочитанията на клиента (индивид или екип). Три до 6 месеца може да са достатъчни за определени типове фокусиран коучинг. За други типове коучинг, хората може да преценят, че ще е полезно да работят с коуч по-продължително време. Сред факторите, които могат да повлияят върху продължителността, са:

 • Вида на целите;
 • Начините, по които индивидите или екипите обичат да работят;
 • Честотата на коучинг сесиите и
 • Финансовите ресурси, които са на разположение за коучинг.

Тези и много други отговори на въпроси за коучинга може да намерите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *